REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

https://festiwale-doit.pl/sklep/

§ 1

Definicje

Na potrzeby Regulaminu użyte poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

  1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  2. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
  3. Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie,
  4. Regulamin – niniejszy regulamin,
  5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://festiwale-doit.pl/sklep/
  6. Sprzedawca – DOIT sp. z o.o, ul. Zacisze 5e/4, 65-775 Zielona Góra, NIP: 929-20-74-262
  7. Towar – rzecz dostępna do sprzedaży w Sklepie,
  8. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego, który wyraził zgodę na przesyłanie Newslettera, polegająca na wysyłaniu wszelkich informacji o działaniu Sklepu i aktualnych promocjach,
  9. Konto Klienta – usługa elektroniczna w postaci panelu oznaczonego indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego, służąca do realizacji składanych przez niego zamówień,

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.
 2. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży Towarów dostępnych i opisanych w Sklepie.
 3. Wszystkie ceny Towarów podane na stronach Sklepu są cenami brutto i nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są każdorazowo na etapie składania zamówienia.
 4. Ze Sprzedawcą można kontaktować się w następujący sposób:
  1. listownie: SKLEP DOIT sp. z o.o, ul. Zacisze 5e/4, 65-775 Zielona Góra
  2. mailowo: biuro@festiwale-doit.pl

§ 3

Newsletter

 1. Kupujący ma możliwość zapisania się na Newsletter poprzez uzupełnienie odpowiedniego pola formularza na stronie internetowej Sklepu.
 2. Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony.
 3. Kupujący ma prawo, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z zapisu na Newsletter poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy pisemnie na adres  mailowy Sprzedawcy wskazany w § 2 ust.4 lit. b Regulaminu.

§ 4

Konto Klienta

 1. Kupujący ma możliwość założenia Konta Klienta, poprzez wykonanie łącznie następujących czynności:
  1. wypełnienie Formularza Rejestracji,
  2. akceptację Regulaminu,
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ustalenia treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
  4. kliknięcie pola „Prześlij”;
 1. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Kupującego imienia i nazwiska, loginu i hasła, adresu poczty elektronicznej. 
 2. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest Konto Klienta, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Kupującym związane z jego aktywnością w Sklepie  w związku z zawieranymi Umowami. W ramach Konta Klienta Kupujący ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie. 
 4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Kupującego podanych przez niego podczas rejestracji, Kupujący powinien je zaktualizować przed rozpoczęciem składania zamówienia, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
 5. Usługa elektroniczna Konto Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 6. Kupujący ma prawo, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta Klienta (rezygnacji z Konta Klienta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy pisemnie na adres mailowy Sprzedawcy wskazany w § 2 ust.4 lit. b Regulaminu.

§ 5

Składanie zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
  1. dodać Towar(y) do koszyka,
  2. wybrać sposób dostawy,
  3. wybrać metodę płatności za zamówienie,
  4. podać dane niezbędne do realizacji zamówienia; 
 1. Złożenie zamówienia następuje poprzez zatwierdzenie zamówienia i kliknięcie pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”  oraz akceptację Regulaminu przez Kupującego.
 2. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 3. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto Klienta lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podanie swoich danych przy każdym zamówieniu. 

§ 6

Sposób płatności

 1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. przelewem online – dokonywany przy użyciu wybranej przez Kupującego metody płatności, tj. serwisu jednego z partnerów Sprzedawcy. Po dokonaniu wyboru Kupujący zostanie w sposób bezpieczny przekierowany na stronę wybranego przez siebie operatora płatności. Transakcja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Kupującym a wybranym operatorem płatności;
  2. kartą płatniczą – płatność odbywa się za pośrednictwem serwisu jednego z partnerów Sprzedawcy. Transakcja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Kupującym a operatorem karty płatniczej posiadanej przez Kupującego;
 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 2. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie wyraża zgodę na stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją zgodę.

§ 7

Dostawa

 1. Towary zakupione w Sklepie są dostarczane na adres wskazany przez Kupującego. 
 2. Dostawa Towaru do Kupującego jest odpłatna. Koszt dostawy jest uzależniony od wybranej metody dostawy oraz od rodzaju i wartości zamówionych Towarów. Koszt dostawy Towaru wskazywany jest Kupującemu w podsumowaniu Zamówienia, przed jego potwierdzeniem. 
 3. Realizacja zamówienia następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy. 
 4. Towar jest wysyłany do Kupującego w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 5. Towar zakupiony w Sklepie jest dostarczany do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej lub innego operatora pocztowego.

§ 8

Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017 Nr 683), może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie Towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie Towaru.
 2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy przed jego upływem wysłanie na adres Sprzedawcy wskazany w § 2 ust. 4 lit. a lub b Regulaminu jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej przy danym Zamówieniu)
 4. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi opłatami. 
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy na adres: SKLEP DOIT sp. z o.o, ul. Zacisze 5e/4, 65-775 Zielona Góra.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje wyłącznie Kupującemu będącemu Konsumentem.

§ 9

Reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 2. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę Towaru ma możliwość reklamowania go na podstawie rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Kodeksie Cywilnym. Informacja o udzieleniu i warunkach gwarancji znajduje się w opisie Towaru dostępnego w Sklepie.
 3. Korzystającemu z rękojmi Kupującemu przysługuje uprawnienie do:
  1. żądania wymiany Towaru na wolny od wad,
  2. żądania usunięcia wady,
  3. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny,
  4. przy wadzie istotnej – złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 1. Reklamacje należy składać pisemnie na adres pocztowy lub mailowy Sprzedawcy wskazany w § 2 ust. 4 lit. a lub b Regulaminu.
 2. Kupujący jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres: SKLEP DOIT sp. z o.o, ul. Zacisze 5e/4, 65-775 Zielona Góra.
 3. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania oraz informuje Kupującego, pisemnie bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu, o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 10

Wymagania techniczne

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu niezbędne jest posiadanie:
  1. komputera, tabletu lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu,
  2. przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;
  3. włączonej obsługi JavaScript oraz umożliwienia dopisywania plików cookies w przeglądarce internetowej.
 1. Do złożenia zamówienia w Sklepie oprócz wymagań wskazanych w ust. 1 niezbędne jest posiadanie aktywnego konta e-mail.

§ 11

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego  jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę zawarte są w polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego. Wybór ten nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Zamawiającego jakie przysługują mu na mocy prawa państwa jego pochodzenia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 29 kwietnia 2022 roku.

Załączniki:

 1. wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
 2. wzór formularza reklamacyjnego.